Trafiksäkerhetspolicy

Västberga Åkeri skall erbjuda och arbeta för transporter med varaktig hög trafiksäkerhet.

Företagetsåtgärder och beteende i trafiken skall bidra till att minska antalettrafikolyckor, helt i linje med trafiksäkerhetsverkets nollvision.

 

Genomatt vi följer nedanstående anvisningar bidrar vi på vårt sätt till attnollvisionens mål kommer att uppnås.

 

·        Fordon,släpvagnar och truckar skall vara i trafiksäkert skick

·        Gällandehastighetsbegränsningar skall respekteras och företagets krav på högstatillåtna hastighet för lastbilar skall följas

·        Störstamöjliga hänsyn skall tas till medtrafikanter, företagets chaufförer skalluppträda som föredöme i trafiken

·        Bilbälteskall alltid användas när fordonet framförs i trafik

·        Däckskall med jämna mellanrum okulärbesiktas med avseende på lufttryck och att ingaövriga anmärkningar finns på däcken

·        Lastsäkringsutrustningenskall vara i fullgott skick

·        Chaufförenskall alltid förvissa sig om att lasten är säkrad före och under färd

·        Företagetskall alltid följa gällande regler för lastvikt, lastlängd och -bredd

·        Allpersonal som framför ett fordon skall vara alkohol- och drogfri
(Se företagets alkohol och drogpolicy)