Kvalitetspolicy

Kvalitet leder till lönsamhet

Att hålla en hög kvalitet på de tjänster som Västberga Åkeri levererar är en nyckelfaktor för att överleva som åkeri. Transportköpare lägger lika stor vikt vid kvalitet som vid pris. Att leverera rätt gods, på rätt tid och på rätt plats är en förutsättning för att behålla åkeriets kunder. Men det är också en överlevnadsfråga i en bransch med små marginaler att utföra arbetet så effektivt som möjligt, det finns inte det ekonomiska utrymmet att arbeta mer än nödvändigt med varje transport. Kvalitet leder både till nöjda kunder och en lönsam verksamhet

 

Kundfokus

Västberga Åkeri marknadsför en produkt som skiljer sig från de större konkurrenterna genom en tät och direkt dialog mellan kund och åkeriets personal. I många av åkeriets avtal finns också stipulerat förväntningar både avseende leveranstider som övriga kundspecifika önskemål. Därför skall Västberga Åkeri:


- Vara tillgängliga för åkeriets kunder

- Säkerställa att avtalade överenskommelser kommuniceras internt till alla inblandade parter

- Leva upp till avtalade överenskommelser


Genomen tät dialog med våra kunder och genom att alltid beakta ovanstående punkter kommer Västberga Åkeri leverera en flexibel och kvalitativ produkt som gör oss konkurrenskraftiga

 

Ledarnas engagemang

Samtliga ledare skall tydligt visa sitt engagemang för kvalitet genom att:


alltid kommunicera överenskommelser mellankund och åkeri till medarbetarna

- alltid ge feedback från kunder, både positivoch negativ, vidare till berörd personal

- alltid tillvarata medarbetares synpunkter rörande åtgärder som kan öka vår kvalitet

- alltid låta medarbetarna vara delaktiga genom att kontinuerligt föra en dialog med personal runt status, utveckling och lönsamhet på åkeriet


Medarbetarnasengagemang

För att säkerställa en kvalitetsmedveten kultur inom bolaget måste det säkerställas att samtliga medarbetare:


- redan vid anställningstillfället informera som åkeriets kvalitetspolicy
- tillgodogör sig informationen från ledningen rörande status, utveckling och lönsamhet på åkeriet
- har forum för att föra en dialog med ledningen rörande kvalitetsbrister och möjligheter att öka kvaliteten
- löpande vidareutbildas

Kvalitetsskultur

Genom att löpande hålla dialogen på företaget rörande kvalitet vid liv och genom att ta tillvara interna och externa synpunkter skall åkeriet bygga en kvalitetskultur. Kvalitet skall alltid vara på agendan såväl på ledningsgruppsmöten som i dialogen med medarbetarna. Vi skall också mäta oss mot konkurrenter och försöka att inte bara hålla jämna steg utan också att ligga steget före. Genom kvalitet skall vi bli både ett kvalitativt alternativ och ett lönsamt åkeri.